Algemene voorwaarden

  • 1. Mock Interim & Legal B.V. (“Mock Interim & Legal”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amstelveen, die tot doel heeft het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van interim management en het geven van juridische adviezen met betrekking tot de bedrijfsvoering van ondernemingen. De naam Mock Interim & Legal wordt tevens als handelsnaam gevoerd.
  • 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mock Interim & Legal aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor Mock Interim & Legal werkzaam zijn, respectievelijk alle natuurlijke en rechtspersonen voor wier handelen of nalaten Mock Interim & Legal aansprakelijk zou kunnen zijn.
  • 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mock Interim & Legal, ongeacht of de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of personen.
  • 4. Iedere aansprakelijkheid van Mock Interim & Legal is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Mock Interim & Legal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
  • 5. Mock Interim & Legal zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende opdrachtgever, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mock Interim & Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
  • 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verstrekte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Behalve voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mock Interim & Legal, vrijwaart de opdrachtgever Mock Interim & Legal voor alle aanspraken van derden, de door Mock Interim & Legal in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
  • 7. Tenzij anders overeengekomen zal de declaratie voor verrichte werkzaamheden worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurtarief te vermeerderen met een percentage ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.), omzet-belasting en door Mock Interim & Legal ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten. Door Mock Interim & Legal te verzenden declaraties dienen binnen 10 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Mock Interim & Legal aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van tenminste Euro 500 dan wel in geval van hogere kosten de werkelijk betaalde kosten. Mock Interim & Legal is bevoegd voor de te verrichten werkzaamheden betaling van voorschotten te verlangen, te vermeerderen met kantoorkosten en omzetbelasting.
  • 8. De rechtsverhouding tussen Mock Interim & Legal en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. Indien Mock Interim & Legal als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
  • 9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Mock Interim & Legal in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  • 10. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

Vastgesteld op 16 januari 2007 te Amstelveen, Nederland

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam en zijn opgenomen op de website van Mock Interim & Legal onder www.mockinterim.nl en www.mocklegal.eu